Névtár: személyek, egyesületek

Tovább az adatbázishoz

Ismertető

Az archontológia kifejezés az archón ógörög szóból származik, ami uralkodót, fejedelmet, tágabb értelemben vezető személyiséget jelentett. Egy olyan fontos történeti segédtudományról van szó, mely a tisztségviselők hivatali jegyzékének összeállításával, életpályájuk vizsgálatával foglalkozik. Jelen adatbázis Zala megye tisztségviselőit, nemesi kataszterét, valamint a Budapest Főváros Levéltára gyűjteménye alapján a Buda és Pest polgári, Óbuda mezővárosi tisztségviselőit, valamint tanácsi és pártarchontológát tartalmaz.

Budapest Főváros Levéltára

 Az ’56-os megtorlás adatbázisa

Az adatbázist Budapest Főváros Levéltára 2001-ben azzal a céllal kezdte el építeni, hogy a budapesti illetékességű bíróságoknak és ügyészségeknek az 1956-os forradalom megtorlására vonatkozó irataihoz tematikus levéltári segédletet készítsen. A 2006-ban megjelentetett CD-ről már akkor is tudtuk, hogy fontos irategyüttesek feldolgozása maradt el, aminek az volt az oka, hogy a feltáró munka idején fontos iratanyagok még nem kerültek be Budapest Főváros Levéltárába. Az 1956-os Emlékbizottság által támogatott pályázatunk lehetővé tette, hogy az időközben átvett katonai ügyészségi, valamint büntetés-végrehajtási iratok adataival kiegészítsük az adatbázist. Ennek során a Budapesti Fegyház és Börtön 2015-ben átvett iratanyagából 208,56 ifm átnézését végeztük el, a Budapesti Katonai Ügyészség 2008-ban átvett irataiból pedig az 1957-1963-ban keletkezett és levéltárunkba került iratanyagból 10,68 ifm-t néztünk át. A módszer alapvetően megegyezett a korábbiéval, azzal az egy lényegi eltéréssel, hogy a büntetés-végrehajtási iratok esetében a cselekmény leírása és a helyszínek megnevezése, az iratanyag sajátosságai miatt, nem volt megvalósítható.

A jogszabály alapján védett adatok az elkészült adathordozón Budapest Főváros Levéltárában támogatói állásfoglalás alapján teljes egészében megismerhetők, jelen internetes felületen azokat az adatokat tudjuk nyilvánosságra hozni, amelyek esetében nincs semmiféle adatvédelmi korlátozás.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig

Óbuda mezőváros tisztviselőinek és alkalmazottainak névsora és hivatali pályafutása a XVII. századtól a városegyesítésig, 1873-ig című adatbázis tartalmazza a tisztségeket, hivatalokat betöltő óbudai polgárok nevét, névváltozatait, születési helyét, születésének, halálozásásának időpontját, amennyiben az anyakönyvekből kikutatható volt, vallását, foglalkozását, a tisztség, hivatal elnevezését, betöltésének idejét. Ezekből az adatokból állítható össze az egyes tisztségeket, hivatalokat betöltő személyek névsora a tisztség, illetve hivatal létrejöttétől fennállásáig időrendben, másrészt mintegy 1400 óbudai lakos egyéni hivatali pályafutása.

Buda és Pest polgárai 1686-1848

Az adatbázis rekordjai az adott időszakban történt polgárfelvételek adatait rögzítik. 8893 pesti és 7646 budai családfő neve mellett tartalmazzák a polgárjog elnyerésekor feljegyzett foglalkozás egykorú és egységesített mai megnevezését, a származási hely egykorú megnevezését és mai megfelelőjét, fekvésének meghatározását (ország, megye, tartomány), a személy családi állapotát, vallását, a polgárjog megszerzésének időpontját és az érte fizetett összeget. A 'Megjegyzés' mező pedig a szóban forgó személy társadalmi állására, származására, rangjára vonatkozó esetlegesen megadott, vagy azóta feltárt adatokra utal.

Tanácsi és pártarchontológia

Az 1948–1989 közötti ún. szocialista rendszer kutatása Magyarországon érdemben csak a rendszerváltás után indulhatott meg, azonban azóta már számtalan publikáció foglalkozott a pártállammal, illetve annak kialakulásával és működésével. E kutatásokhoz elengedhetetlen volt, hogy 1990 után a levéltárakban is megkezdődjön a korszak vizsgálatát elősegítő feldolgozó munka. Ennek eredményeként az elmúlt két évtizedben már számos levéltári segédlet és forráskiadvány látott napvilágot. Elkezdődött a párttisztségviselők archontológiáinak összeállítása. A megyei, így a fővárosi szintű tanácsi és pártszervek kutatását nehezíti, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan archontológiá(ka)t tartalmazó adatbázis, mint a központi pártszervek esetében, ezért láttuk fontosnak, hogy több lépcsőben létrehozzuk a budapesti (fővárosi és kerületi) tanácsi, illetve pártszervek archontológiáját. Az archontológiák kezelését segíti, hogy azokat közös adatbázisban jelentetjük meg, ezáltal egymástól nem elválasztva, hanem – a pártállam működésének megfelelően – egységben kezeljük a tanácsi és pártfunkciók betöltőinek adatait.

Választói névjegyzék

A két világháború közötti és a háború utáni népességről rendszeres nyilvántartások nem maradtak fenn, a korabeli lakcímnyilvántartás anyaga elpusztult. A népszámlálási anyagokat feldolgozás után megsemmisítették, csak az 1941. évi népszámlálás és az 1945. márciusi népösszeírás lakásívei maradtak meg. Ezeken felül a korabeli népességre csak a választói névjegyzékek jelentenek viszonylag átfogó nominális forrásanyagot.

Budapest egyesületei

Budapest Székesfőváros egyesületi nyilvántartása és alapszabály-gyűjteménye a főváros 1945. évi ostromának idején elpusztult, így a levéltár csak az 1945-1950. közötti alapszabály-gyűjteményt, valamint az 1950-ben Budapesthez csatolt városok és községek alapszabályainak gyűjteményét őrzi. Az egyesületekre vonatkozó információk zöme a főváros, a kerületek, az 1950-ig önálló peremvárosok és községek különféle közigazgatási irategyütteseiben található és jelenleg csak hosszas, fáradságos munkával tárható fel. A Budapest egyesületei adatbázis célja egyrészt az egykori egyesületek minél teljesebb jegyzékének összeállítása és a rájuk vonatkozó alapadatok elérhetővé tétele, másrészt az, hogy a levéltár különböző fondjaiban található, rájuk vonatkozó iratokhoz is elvezesse az érdeklődőt. Első lépésben a különböző fennmaradt egyesületi nyilvántartásokat (melyek az elpusztult 1945 előtti alapszabály-gyűjteményt és törzskönyvet csak részlegesen pótolják) teljes körűen feldolgoztuk, kiegészítve Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei (Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, Budapest, 1936.) című alapvető munkájában közölt adatokkal. A közigazgatási iratokban lappangó egyesületi vonatkozású ügyek közül jelenleg Budapest Székesfőváros Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára 1873–75. évi irataiban és a Politikai iratok gyűjteményében található egyesületi ügyek szerepelnek. Az adatbázis az egy egyesület – egy rekord elvén épül fel. Az egyes egyesületeknél közöljük a rájuk vonatkozó iratok jelzeteit. A már feldolgozott levéltári anyagok köréről az alábbi táblázatból tájékozódhat:

Levéltári törzsszám Fond/sorozat megnevezése Adatbázisban található anyagrész terjedelme
IV.1407.b Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Tanácsi ügyosztályok központi irattára 1873–1875
IV.1409.k Budapest Székesfőváros Polgármesterének iratai. Egyesületi nyilvántartások és iratok, 1945–1954 teljes
IV.1427 Az 1949. évi XXVI. törvénycikk alapján Budapesthez csatolt városokban és községekben működött egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye, 1878–1949 teljes
IV.1429 Budapest Székesfőváros Egyesületi Alapszabályainak Levéltári Gyűjteménye, 1945–1952. teljes
IV.1471.e Budapest Székesfőváros II. Kerületi Elöljáróságának egyesületi, üzleti nyilvántartásai 12–14. kötet Egyesületi Nyilvántartó, 1928–1949 teljes
IV.1473.a Budapest Székesfőváros IV. Kerületi Elöljáróságának általános iratai. 475–485. kisdoboz, 5631/1–680 közigazgatási rendszám, fővárosi egyesületi felszámolási iratok. teljes
IV.1473.b Budapest Székesfőváros IV. Kerületi Elöljáróságának ipar-, tanonc- és egyesületi nyilvántartásainak iratai. 63–64. kötet Egyesületi nyilvántartó 1935–1949. teljes
IV.1474.c Budapest Székesfőváros V. Kerületi Elöljáróságának iparügyi és egyesületi nyilvántartásai. 50. kötet Egyesületi nyilvántartó 1926–1948 teljes
IV.1475.f Budapest Székesfőváros VI. Kerületi Elöljáróságának egyesületi nyilvántartási iratai 1911–1943. 1–4. kisdoboz teljes
IV.1476.b Budapest Székesfőváros VII. Kerületi Elöljáróságának ipar-, munkaügyi és egyesületi nyilvántartásai. 83–84. kötet, Egyesületek nyilvántartója 1936–1949 teljes
IV.1502 Budapest Székesfőváros Iskolán Kívüli Népművelési Bizottságának iratai 190. kisdoboz Fővárosi Kultúregyesületek adatbejelentései teljes
IV.1428 Politikai iratok gyűjteménye 32–40. és 54–66. doboz. . Tanácsi, majd polgármesteri IX. ügyosztály és a kerületi elöljáróságok iratai 1878–1947 teljes

Zala Megyei Levéltár

Zala megye tisztségviselői (megyei és járási)

Az adatbázis az első ismert írásos említéstől, 1138-tól egészen napjainkig (2004. június 30-ig) tartalmazza Zala megye - központi és járási - választott tisztségviselőinek (és 1848 előtt választott országgyűlési követeinek), valamint kinevezett főbb tisztviselőinek nevét és szolgálati (hivatali) idejét.

Zala megye nemesi katasztere 1790, 1829, 1845

Az adatbázs mindhárom évből tartalmazza a digitalizált nemesi összeírások család- és településnevek segítségével kereshető digitalizált oldalképeit, az 1845. évi esetében pedig lehetővé teszi az összeírás teljes anyagában való szövegszerű keresést is.